Rai Ka Bag Palace Jodhpur (Entry Fee, Timings, History, Built by, Images & Location)

Jodhpur Tourism

Home

Rai Ka Bag Palace Jodhpur (Entry Fee, Timings, History, Built by, Images & Location)

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Entry Fee

No entry fee

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Phone
N/A

Rating: | 4/5 stars
Based on total 54 reviews

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Address: Close to Rai Ka Bagh Railway Station, Jodhpur, Rajasthan, 342006, India

Jodhpur Tour Packages

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Timings

Day
Timing

Monday
12:00 am – 12:00 am

Tuesday
12:00 am – 12:00 am

Wedesday
12:00 am – 12:00 am

Thursday
12:00 am – 12:00 am

Friday
12:00 am – 12:00 am

Saturday
12:00 am – 12:00 am

Sunday
12:00 am – 12:00 am

Links: Website | Map

Location Map for Rai Ka Bag Palace Jodhpur

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Entry Fee

No entry fee

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Phone
N/A

Rating: | 4/5 stars
Based on total 54 reviews

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Address: Close to Rai Ka Bagh Railway Station, Jodhpur, Rajasthan, 342006, India

Jodhpur Tour Packages

Rai Ka Bag Palace Jodhpur Timings

Day
Timing

Monday
12:00 am – 12:00 am

Tuesday
12:00 am – 12:00 am

Wedesday
12:00 am – 12:00 am

Thursday
12:00 am – 12:00 am

Friday
12:00 am – 12:00 am

Saturday
12:00 am – 12:00 am

Sunday
12:00 am – 12:00 am

Links: Website | Map

Places to Visit

Mehrangarh Fort JodhpurRao Jodha Desert Rock Park Jodhpur Sachiya Mata Temple JodhpurJaswant Thada JodhpurToorji’s Step Well Jodhpur Balsamand Lake and Garden Jodhpur Phool Mahal JodhpurUmaid Bhawan Palace Museum JodhpurJain Mahavira Temple JodhpurClock Tower Jodhpur Chamunda Mata Temple JodhpurMandore Gardens JodhpurSardar Government Museum Jodhpur Mahamandir Jodhpur Sardar Samand Lake JodhpurUmed Garden Zoo JodhpurKailana Lake Jodhpur Jaswant Sagar Dam JodhpurRai Ka Bag Palace JodhpurChokelao Bagh JodhpurMachiya Safari Park JodhpurSardar Market Jodhpur Flying Fox JodhpurMasuriya Hill Garden JodhpurBullet Baba Temple Jodhpur

Leave a Comment